Kontakta oss +46 (0) 770 790 700

WPML not installed and activated.

Dina rättigheter

Klagomål Om du har några övriga frågor angående din resa så är du välkommen att kontakta Direktflygs Callcenter på telefon +46 (0)770 790 700 eller via mail på callcenter@direktflyg.com. Vid förseningar över två timmar erbjuder vi ersättning för eventuella merkostnader, såsom exempelvis matkostnader och två telefonsamtal eller e-postmeddelanden, under väntetiden. Vid längre förseningar kan även ersättning för logi och transport till och från boendet komma ifråga. Om flygningen är försenad med mer än 5 timmar har passageraren rätten att välja att avstå från flygningen och få priset för biljetten återbetalad av flygbolaget och i aktuella fall en returflygning till den första avgångsorten snarast möjligt. Vid längre förseningar kan även en rätt till kompensation uppstå, i enlighet med EU-domstolens dom i målet C-432/07, Sturgeon. Kom ihåg att spara alla kvitton!  Inställda flygningar Då flygningar ställs in kan vi erbjuda ombokning till slutdestinationen i din flygbiljett snarast möjligt eller vid ett senare tillfälle som passageraren finner lämpligt, under likvärdiga transportvillkor samt ersättning för merkostnader under väntetiden. Dessa merkostnader kan exempelvis vara matkostnader, hotellövernattning och transport till och från hotellet, då det blir aktuellt. Vid inställd flygning har du även rätt att utan kostnad ringa två telefonsamtal eller skicka två telex, fax eller e-postmeddelanden. Om vi inte har informerat om att flyget är inställt senast sju dagar före flygningen, och det flyg till vilket passageraren ombokats avgår mer än en timme tidigare eller ankommer mer än två timmar senare än det ursprungliga flyget, samt om inställningen av flyget inte beror på extraordinära omständigheter som inte skulle kunna ha undvikits av flygbolaget även om alla rimliga åtgärder vidtagits, kan passageraren i vissa fall ha rätt till kompensation uppgående till 250 euro. Om du väljer att avbryta resan så har du rätt till återbetalning av den outnyttjade flygbiljetten samt dessutom, i relevanta fall, – en returflygning till första avreseort snarast möjligt. Du behöver då kontakta oss på +46 (0)770-790 700. Nekad ombordstigning Om din flygning är överbokad kommer flygbolaget i första hand fråga om det finns några frivilliga som är beredda att avstå sin plats i utbyte mot förmåner som de berörda passagerarna och flygbolaget kommer överens om. Dessa frivilliga ska, utöver förmånerna, även erbjudas möjligheten att avbryta resan och få biljettpriset återbetalt eller ombokning till den slutliga bestämmelseorten snarast möjligt eller vid ett senare tillfälle som passageraren finner lämpligt, under likvärdiga transportvillkor. Om det inte finns tillräckligt många frivilliga kan flygbolaget neka passagerare ombordstigning. De passagerare som då blivit nekade ombordstigning har rätt till kompensation uppgående till 250 euro, eller 125 euro om flygbolaget kan erbjuda ombokning till ankomstorten som ankommer mindre än två timmar senare än det ursprungliga flyget. Passageraren som nekats ombordstigning har också rätt att avbryta resan och få biljetten återbetald och i relevanta fall en returflygning till den första avreseorten snarast möjligt, liksom rätt till måltider och förfriskningar i skälig proportion till väntetiden och hotellrum, samt transport till och från hotellet, i sådana fall då övernattning under en eller flera nätter blir nödvändig. Vid nekad ombordstigning har du även rätt att utan kostnad ringa två telefonsamtal eller skicka två telex, fax eller e-postmeddelanden. Vi rekommenderar att du även kontaktar din reseförsäkring för täckning av sådana kostnader som inte omfattas av vårt ansvar, exempelvis om förseningen, den inställda flygningen eller den nekade ombordstigningen berott på omständigheter vilka våra anställda inte kunnat förhindra trots att de vidtagit alla de åtgärder som rimligen kan begäras för att undvika skadorna. EU-förordning 261/2004 Direktflyg följer EU:s förordning 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/9. Ladda hem förordningen som PDF Försenat/Skadat bagage För anmälan av förlorat bagage vänder du dig till ankomstservice direkt på flygplatsen efter landning. Om du har några övriga frågor angående din resa så är du välkommen att kontakta Direktflygs Callcenter på telefon +46 (0)770-790 700 eller via mail på callcenter@direktflyg.com.